Quo Vadis, Domine. Wywiad z Ireneuszem Popielem - Burmistrzem Ornety

Quo Vadis, Domine. Wywiad z Ireneuszem Popielem - Burmistrzem Ornety

Burmistrz Ornety Ireneusz Popiel

Gmina

Właśnie mija trzeci miesiąc urzędowania Pana Ireneusza Popiela na  stanowisku Burmistrza Ornety. Ornecianka.pl zadała kilka pytań związanych z obecną sytuacją w naszej gminie.

 

 • Często przed wyborami powtarzał Pan, że praktycznie od dziecka chciał Pan  zostać burmistrzem. Marzenie się spełniło. Musi Pan być obecnie szczęśliwym człowiekiem?

W dzieciństwie mojej mamie wywróżyła to cyganka .... Tak na poważnie to już będąc w Liceum Ogólnokształcącym w Ornecie (1987-1991) wiedziałem co chciałbym robić za 10-20 lat. Najlepiej o tym wiedzą moi znajomi z tamtego okresu… . Każdy człowiek jest szczęśliwy wówczas kiedy spełniają się marzenia. Ja także. Marzenia się spełniły, teraz czas na pracę i pokazanie , że bycie burmistrzem to nie tylko zaszczyty i honory ale także przyjemny obowiązek w realizacji tego co obiecało się mieszkańcom.

 • Co Pan czuł po ogłoszeniu wyników II tury?

 Czułem ogromną satysfakcję i poczucie spełnienia oraz ogromną wdzięczność dla mieszkańców , którzy obdarzyli mnie zaufaniem.

 • Co Pan myśli o  referendum w sprawie  odwołania Burmistrza?

Proszę mi wierzyć nie mam czasu na to, żeby o tym myśleć, kampania wyborcza i rozsiewane plotki na mój temat nauczyły mnie bardzo dużo.

Dziś wiem jedno, że nawet jakbym pracował po 23 godziny na dobę (w chwili obecnej tak to wygląda) to i tak nie dogodzę wszystkim. Burmistrz, zastępca i sekretarz pracują na wysokich obrotach po to , żeby zmieniać Ornetę. Rozpoczęte działania oszczędnościowe w oświacie oraz  urzędzie, przygotowania do złożenia wniosku o strefę przedsiębiorczości, próba przejęcia byłej jednostki wojskowej, walka o ujęcie naszego składowiska odpadów do rekultywacji ze środków  zewnętrznych, złożenie wniosku na pozyskanie komputerów dla miejscowości popegeerowskich na kwotę blisko 3 mln zł bez naszego wkładu finansowego to tylko niektóre tematy , które podjęliśmy w ostatnich 2 miesiącach). Wszystko po to żeby pokazać , że można uczciwie pracować dla dobra Gminy Orneta i jej mieszkańców!!!!!

 • Na ile musi Pan skorygować swój program wyborczy by się "urealnił"

Widzę, że Pani ulega opiniom internautów i tak jak oni chciałaby Pani żeby w ciągu miesiąca zrealizować program wyborczy. Dzisiaj na to jest za wcześnie. Po roku jak zada mi Pani to pytanie będę wiedział co muszę zweryfikować w swoim programie wyborczym. Mówiłem o tym wielokrotnie  i powtórzę moim przeciwnikom (jeżeli tacy już są) jeszcze raz, że basen jest ważny ale pod warunkiem, że będzie nas na to stać i pozwolą na to dochody własne. Wielokrotnie mówiłem o tym w kampanii, ale przeciwnicy i tak nie przyjmują  do wiadomości tych słów.

 • Na V sesji Rady Miejskiej, Pan i skarbnik gminy poinformowali o pewnych sukcesach w sferze oszczędności. Czy może Pan ten temat rozwinąć?

Podjęcie decyzji o oszczędnościach w budżecie gminy Orneta było niezwykle trudne. Z wykształcenia jestem mgr ekonomii, dzięki temu wiedziałem, że  przy tym kształcie budżetu te decyzje są niezbędne. Nie ukrywam, że takie decyzje podejmuje się niezwykle trudno, bo przecież dotyczą ludzi a nie likwidacji np. komputerów. Oszczędności które do tej pory podjęliśmy to min.

 

- wynagrodzenie i pochodne związane z reorganizacją urzedu i nowym regulaminem organizacyjnym - 143.000 zł

- zmiany w ryczałtach samochodowych pracowników - 3.600 zł

- rozwiazanie umowy z jednym Radcą Prawnym od m-ca kwietnia 2011 r.- 30.000 zł

- rezygnacja z redagowania gazetki Wieści z Ornety - 20.000 zł ( w to miejsce dwumiesięcznik „biuletyn”)

- ograniczenie telefonii komórkowej dla pracowników - 5.000 zł

- straż miejska - 35.000zł

Oszczędnosci w Oświacie:

 

- likwidacja stołówek w Szkole Podstawowej nr 1, Gimnazjum nr 2 (zmiana na catering, prywatyzacja) - 209.000 zł

- zmniejszenie etatów zatrudnienia nauczycieli (łączenie klas), administracji i obsługi,  - 370.000 zł

- zmiejszenie środków na utrzymanie placówek oświatowych, - 115.400 zł

Razem ok. 1 mln zł.

 • Straż Miejska - już na pana spotkaniu przedwyborczym była mowa o zamianie samochodu na rowery. Czy to nadal aktualne?

W miesiącu styczniu 2011 roku w naszym mieście kręcony był film. Podpisaliśmy korzystną umowę dla Gminy Orneta z Wytwórnią Filmów Fabularnych w Warszawie, która zakupiła 3 rowery oraz radiostacje dla strażników miejskich na własny koszt.

 • Rada Miasta przyjęła budżet. W Pańskiej ocenie to dobry budżet? Czy może tylko konieczność chwili była głównym jego autorem?

Dzisiaj walczę o to , żeby po raz pierwszy od 20 lat (chociaż w jednym rokuJ)) nie zaciągać kredytów i nie powiększać zadłużenia, takie założenia przyjęliśmy wspólnie z Radą Miejską w tym budżecie.  Mam nadzieję , że uda  się dotrzymać danego słowa, choć mam świadomość , że budżet cały czas ulega modyfikacjom . Na przykład ostatnio otrzymaliśmy z budżetu Państwa ograniczoną subwencją oświatową o 116.000 zł, od  razu po stronie wydatków musimy szukać oszczędności po to żeby uniknąć powiększenia dziury budżetowej. To są trudne decyzje. Wiadomym jest, że nie damy rady spłacić całego zadłużenia. Efekt oszczędności, które wprowadziliśmy będzie widoczny po roku, dwóch latach. Zadłużenie Gminy , które sięga 16,4 mln złotych upoważnia mnie do tego żeby stwierdzić że mamy bardzo trudną sytuację finansową gminy. Mimo tego rozkładać rąk nie zamierzamy!

 • Czy już nie grozi nam widmo bankructwa?

 Widmo bankructwa będzie nam grozić jeśli zdecydujemy się na dalsze zadłużanie gminy i nie ograniczymy jeszcze wydatków na oświatę i jednostek podległych oraz na inne pozycje w budżecie. Plan budżetu na rok 2011 nie zadłuża gminy tylko utrzymuje ją na poziomie zadłużenia z roku 2010 czyli ok. 50% zadłużenia w stosunku do dochodów ( max. Wskaźnik to 60%) . Aby zrealizować plan budżetu musimy być konsekwentni w podejmowaniu działań związanymi z cięciami w oświacie, jednostkach podległych oraz w urzędzie miejskim.

 • Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Orneta na lata 2011- 2020. Co w praktyce oznacza to dla miasta?

WPF to dodatkowy dokument tworzony od 2011 r. zgodnie z ustawą o finansach publicznych. WPF składa się z planowanych dochodów i wydatków  gminy od roku 2011 do 2020 oraz spłat zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich. Umieszcza się tam również wieloletnie przedsięwzięcia czyli zadania inwestycyjne i remontowe na które podpisano umowy. Wzrost dochodów na lata 2012 – 2020 zakłada się na podstawie  informacji otrzymanych od Ministerstwa Finansów oraz wskaźników inflacji publikowanej przez GUS.  Wydatki na obsługę długu planuje się na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych pożyczek, kredytów . Gmina Orneta planuje realizacje inwestycyjne podpisanych umów  czyli

- Przebudowa budynku kotłowni na świetlice wiejskią w Dąbrówce (2012r)

- Przebudowa i rozbudowa budynku zlewni mleka na świetlice wiejską w miejscowości Opin (2012 r.)

- Renowacja starówki Orneckiej ( 2011r.- 2012r)

- Dotacje do ZGOK-u w Olsztynie ( 2011-2013 r).

 • Jakie są kluczowe pozycje w tym bieżącym budżecie?

Cały budżet składa się z kluczowych pozycji! Utrzymanie placówek oświatowych, MGOPS-u , MDK-u oraz utrzymanie czystości dróg (odśnieżanie i bieżące remonty dróg), ochotniczej straży pozarnej, straży miejskiej, opłata odsetek od kredytów i pożyczek, oczyszczanie miasta i zakup energi elektrycznej- oświetlenie.

Kluczowe inwestycje gminy Orneta to renowacja starówki i dokończenie budowy kanalizacji w Wojciechowie oraz wodociągu w Krośnie.  Bardzo trudna sytuacja budżetu gminy ogranicza nasze możliwości (16,5 mln zł).

 • Co ze szkołami w Bażynach i Mingajnach? Dobre Miasto poszło drogą "bezinwazyjną" A u nas?

W roku szkolnym 2011/2012 na terenie gminy Orneta funkcjonować będą dwie szkoły wiejskie w Mingajnach i Bażynach. Organem prowadzącym będzie nadal Gmina Orneta . Kluczowym problemem  tych szkół  jest problem wysokich kosztów utrzymania placówek z niewielką liczbą uczniów. Mingajny – uczniowie klas I-VI- 61 , Bażyny- uczniowie klas I-VI -78  w kolejnych latach z tendencją zniżki. Ze względu na niż demograficzny, problem niewielkich szkół wiejskich   i ich reorganizacji dotyka  w najbliższym  roku   gminę  Orneta. Wyższe koszty utrzymania mniejszych szkół  wiejskich wynikają przede wszystkim z braku elastyczności w zatrudnieniu i wynagradzaniu nauczycieli. Nauczycieli w mniejszych placówkach obowiązuje to samo pensum, mimo że pracują ze znacznie mniejszymi grupami, gdzie problemy wychowawcze nie są tak duże jak w szkołach  miejskich. Przepisy Karty Nauczyciela nie pozwalają jednak na dostosowanie obowiązków pedagogów do rzeczywistego obciążenia pracą.

W styczniu na spotkaniu Burmistrza z Radami Pedagogicznymi placówek pojawiła się możliwość przekształcenia szkół w placówki niepubliczne prowadzone przez Stowarzyszenia. Szkoły te utrzymują się z dotacji przekazywanej przez gminę na każdego ucznia i z dodatkowych funduszy stowarzyszenia. Działają w oparciu o mechanizm finansowania tz. bon oświatowy, muszą utrzymywać wysoką jakość pracy. Wyniki Sprawdzianów zewnętrznych  obu szkół wskazują ,że szkoły reprezentują dobrą jakość pracy i  przeczą stereotypowemu podejściu, według którego niewielkie szkoły wiejskie muszą gorzej uczyć.  Wierzymy w to  ,że nowa forma  funkcjonowania szkół  przyczyni się do jeszcze wyższych wyników. Dane dotyczące prowadzonych szkół niepublicznych wskazują   na to, że odejście od zasad obowiązujących w szkołach samorządowych nie tylko pozwala obniżyć koszty, ale i sprzyjają  podnoszeniu jakości nauczania. Szkoła  prowadzona jest przez stowarzyszenia rodziców i innych mieszkańców danej wsi  z pewnością będzie miała  pozytywny wpływ  na motywację rodziców, dając  im możliwość znacznego wpływu na funkcjonowanie placówki. Zmusi  do bardziej intensywnych relacji między szkołą i nauczycielami a rodzicami i społecznością. W tak funkcjonujących szkołach dyrektor będzie  prawdziwym menedżerem. Nie musi  zatrudniać i zwalniać nauczycieli według Karty Nauczyciela.  Pensum może być ustalane na mocy porozumienia z nauczycielami, co będzie miało duży wpływ na ponoszone koszty, będą mogli pracować więcej i za mniejsze pieniądze a szkoła pozyska dodatkowe środki na działalność.   Przecież najważniejsza jest jakość a nie jakoś to będzie…. 

 •  Sprawa wstrzymania prac nad obwodnicą, jak to wygląda?

Wszystkim wiadomo, że Burmistrz Ornety pismem z dnia 30 grudnia 2009 roku wyraził pozytywną opinię projektu układu drogowego przebiegu remontu drogi woj. Nr 513 przez Ornetę. Takie działanie spowoduje wg mnie zwiększenie ruchu pojazdów  wielkogabarytowych (TIR) przez centrum Ornety (ulice Wodna, Kopernika, 1-go Maja) co jest niedopuszczalne. Odbyliśmy trzy spotkania z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Olsztynie w celu pokazania alternatywy. Chcielibyśmy aby doszło do budowy „małej obwodnicy Ornety” nieczynnym torowiskiem od drogi wojewódzkiej nr 507 ulicą Dworcową do wiaduktu na ulicy 1-go Maja (1,8 km). To jest nasza ostateczna propozycja.

 • Współpraca z wicestarostą i ogólnie starostwem. Czy są produkowane "sztuczne problemy"? To w kontekście niedawnego spotkania z radnymi powiatowymi.

Uważam , że kampania wyborcza się skończyła i powinniśmy pracować dla dobra naszej społeczności. Ze swojej  strony deklarowałem osobiście Panu Kogutowi zakopanie „topora wojennego” dla dobra Ornety. Tak widzę współpracę z wicestarostą , ale także całym starostwem. Nie powinniśmy oglądać się  za siebie tylko patrzeć perspektywicznie co możemy zaoferować społeczeństwu w przyszłości. Do tej pory nie odczułem złej woli ze strony starostwa co do naszej współpracy. Na zaproszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ornecie odbyliśmy spotkanie z radnymi powiatowymi z Ornety (w spotkaniu nie uczestniczył Jarosław Kogut) . Podczas spotkania przedstawiono propozycje współpracy Gminy Orneta  z powiatem lidzbarskim z prośbą  do radnych powiatowych o poparcie tych pomysłów.

 • Czy to prawda że przy remanencie w ratuszu odkryto kilka wątków o potencjalnie "kryminalnym" podłożu"

Nic mi nie wiadomo o kryminalnych wątkach na które natrafiono podczas zmian organizacyjnych w UM w Ornecie. Na nic osobiście nie natrafiłem. Na chwilę obecną nic mi nie wiadomo na ten temat.

 • Proszę powiedzieć, jak będą wyglądać tegoroczne Dni Ornety przy okrojonym budżecie.

Tegoroczne Dni Ornety zaplanowane są na 11.06 2011 r. od grudnia prowadzone są rozmowy z menagerami zespołów. W tym roku w porównaniu z  rokiem poprzednim jest mały budżet na realizację tego zadania , ale mam nadzieję, że każdy będzie mógł znaleźć coś dla siebie. Jak co roku organizowane będą również zawody sportowe i konkursy.
Więcej szczegółów na razie zdradzić nie mogę. Na pytanie dotyczące programu Dni Ornety   będę mógł odpowiedzieć około 1 miesiąc przed imprezą.

 • Dziękuję za rozmowę 

Ewa Urbańska - portal  Ornecianka

 

 

ORNECIANKA POLECA
REKLAMA