Pomoc dla Ukrainy

Pomoc dla Ukrainy

Posiedzenie sztabu kryzysowego

Powiat

Federacja Rosyjska dokonała napaści na Ukrainę, która przerodziła się w działania wojenne, dokonując już w 2014 roku zajęcia Krymu oraz anektując część obwodu Ługańskiego i Donieckiego, dając dowody na całkowite podporządkowanie polityce Rosji. Jest to złamanie Karty Narodów Zjednoczonych, których Ukraina była członkiem założycielskim w 1945r.

Imperialna polityka Rosji była i jest śmiertelnym zagrożeniem dla jej sąsiadów: Litwy, Łotwy Estonii, Polski, a co za tym idzie zagrożeniem dla bezpieczeństwa Europy. Agresywna polityka Federacji Rosyjskiej budzi poważny sprzeciw mieszkańców Powiatu Lidzbarskiego leżącego 50 km od granicy z obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. Mając na względzie wieloletnią współpracę wynikającą z podpisania umowy partnerskiej 20.08.2004 roku pomiędzy Powiatem Lidzbarskim Rzeczpospolitej Polskiej, a Powiatem Emsland w Republice Federalnej Niemiec oraz wyrażoną wolą niesienia pomocy przez Starostę Powiatu Grafschaft Benheim Republiki Federalnej Niemiec i porozumieniem zawartym 27.09.2007 roku pomiędzy Powiatem Lidzbarskim, a Rejonem Zastawenskim Obwodu Czerniowickiego na Ukrainie przystąpiliśmy jako koordynator do organizacji pomocy humanitarnej.

„Zwracamy się do Państwa o włączenie się do wspólnych działań w zakresie charytatywnej pomocy udzielanej w formie rzeczowej, jak i finansowej.” – Mówi Starosta Lidzbarski Jan Harhaj.

Powiat Lidzbarski wraz z Gminami wchodzącymi w skład Powiatu organizują zbiórki pieniężne na utworzone konto, opiekę medyczną, socjalną, edukacyjną, pomoc psychologiczną i rzeczową, kwaterują na swoim terenie i dają schronienie uchodźcom z terenu Ukrainy oraz wysyłając pomoc mieszkańcom Ukrainy, którzy bezpośrednio znaleźli się na linii działań zbrojnych. Naród Ukraiński walczy o swoją wolność, a nawet o swoje życie, ale walczy też o wartości demokratyczne i humanitarne, które są wspólne również dla nas. Dlatego też niech obywatele Ukrainy nie będą w tej walce osamotnieni! Dziękujemy za dotychczasowe okazane wsparcie rzeczowe, finansowe i duchowe. Niech chęć niesienie pomocy nigdy w Was nie gaśnie.

ORNECIANKA POLECA
REKLAMA