Budżet województwa na 2022 rok przyjęty

Budżet województwa na 2022 rok przyjęty

Województwo

9 głosami „za” radni województwa podczas ostatniej tegorocznej sesji sejmiku przyjęli projekt budżetu na 2022 rok. W projekcie budżetu plan dochodów wynosi 941,9 mln zł, a plan wydatków 956,1 mln zł. Budżet na 2022 rok zamknie się więc deficytem w wysokości 14,2 mln zł. Na pokrycie deficytu i spłatę rat kredytów z lat ubiegłych zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 48 mln zł (mniejszego o 2,5 mln zł w stosunku do roku 2021). Natomiast w zakresie budżetu operacyjnego planowana jest nadwyżka w wielkości 169,9 mln zł.

W 2022 roku ponad 441 mln zł (46% wydatków samorządu województwa) będą stanowić wydatki majątkowe. Ich zmniejszenie o 40,7 mln zł w stosunku do ubiegłorocznego projektu budżetu związane jest ze zmniejszeniem kwot dotacji unijnych na współfinansowanie zadań inwestycyjnych z powodu kończącej się perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020. Wydatki zaplanowane na inwestycje drogowe i mostowe są nadal wysokie i przekraczają kwotę 328 mln zł. Ponad 32 mln zł przeznaczone zostanie na bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej, 7 mln zł - na kontynuację programu budowy chodników przy drogach wojewódzkich. Na realizację zadań z zakresu organizacji transportu publicznego (kolejowego i autobusowego) zaplanowano wydatki w kwocie 118,3 mln zł. W porównaniu z 2021 r. oznacza to wzrost o prawie 3,9 mln zł, czyli 3,4 %. 75 mln 527 tys. zł z tej kwoty przeznaczono na finansowanie transportu kolejowego.

- Zadania te zajmują w budżecie województwa szczególnie ważne miejsce przede wszystkim z uwagi na skalę planowanych wydatków, które w dużej części objęte są wieloletnimi umowami zapewniającymi świadczenie usług przewozowych - podkreślił marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin. - Na dofinansowanie wojewódzkich i międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich zaplanowaliśmy ponad 74,2 mln zł, z czego blisko 62 mln zł to środki własne samorządu województwa.

35,8 mln zł to kwota, jaką zaplanowano w przyszłorocznym budżecie na wydatki w systemie ochrony zdrowia, w tym 23,8 mln zł na inwestycje dla szpitali. To o 5,3 mln zł, czyli 29% więcej niż w 2021 roku. Zwiększenie planu uwzględnia modernizację istniejącego Centrum Urazowego obejmującą budowę nowego budynku na potrzeby Szpitalnego Klinicznego Oddziału Ratunkowego, Oddziału Klinicznego Intensywnej Terapii oraz Oddziału Klinicznego Ortopedii, Traumatologii i Chirurgii Kręgosłupa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie.

Na oświatę zaplanowano 37,9 mln zł. 34,6 mln zł z tej kwoty to wydatki, które będą sfinansowane m.in. z subwencji oświatowej i ze środków własnych samorządu województwa niezbędnych do sfinansowania około 40% kosztów, których nie pokrywa subwencja, 3,3 mln zł to środki na projekty konkursowe RPO, zwroty dotacji oraz odsetki od zwrotów środków unijnych. Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zaplanowano 93,6 mln zł. W tej kwocie najwyższe wartości stanowią dotacje podmiotowe dla wojewódzkich instytucji kultury (ponad 51,3 mln zł) i dotacje na finansowanie inwestycji (36 mln zł).

W porównaniu do 2021 r. o 100 tys. zł zwiększono środki przeznaczone na ochronę zabytków i w 2022 r. zaplanowano na ten cel 1 mln zł. Na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano 86,4 mln zł. Samorząd województwa planuje przeznaczyć ponad 23 mln zł na pomoc społeczną, w tym 21,7 mln zł na inwestycje w rynek pracy i 1,6 mln zł na pomoc społeczną. W 2021 r. były to 33 mln zł, w tym inwestycje w rynek pracy - 31,6 mln zł i pomoc społeczna - 1,4 mln zł. W kwocie prawie 8,2 mln zł mieszczą się działania w zakresie szeroko rozumianej ochrony środowiska, z tej kwoty ok. 6,2 mln zł trafi do parków krajobrazowych (w 2021 r. 4,8 mln zł), a ok. 1,9 mln zł na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (w 2021 roku 1,6 mln zł.). 5,8 mln zł, czyli o 300 tys. zł więcej (5,4%) w porównaniu z rokiem 2021 trafi w postaci dotacji celowych do organizacji pozarządowych.

Na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej przeznaczono 1,8 mln zł. W kwocie tej mieszczą się głównie dotacje (1,75 mln zł) dla Ochotniczych Straży Pożarnych, Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz ratownictwa wodnego. Na stypendia i nagrody dla wybitnych naukowców, studentów, artystów i sportowców z regionu przewidziano 728 tys. zł (w 2021 roku było to 497 tys. zł).

- W obszarze społeczno-gospodarczym budżet na rok 2022 zakłada kontynuację działań wynikających ze strategii rozwoju województwa - dodał marszałek Brzezin. -Zapewnia on pełną realizację wszystkich zadań statutowych samorządu województwa, a także, mimo kończącego się okresu programowania, zabezpiecza na wysokim poziomie wydatki inwestycyjne, a więc pełną realizację zadań inwestycyjnych wynikających z Wieloletniej Prognozy Finansowej i rozpoczęcie nowych inwestycji. Przed nami kolejny okres realizacji ważnych zadań inwestycyjnych, stąd konieczna jest dyscyplina budżetowa i zabezpieczenie środków na wkład własny samorządu województwa.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych w budżecie na 2022 rok przewidziano rezerwy celowe (2 mln 550 tys. zł) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (2 mln 200 tys. zł), zwrot środków unijnych w ramach rozliczania programów (250 tys. zł) i zabezpieczenie udziałów własnych instytucji kultury do projektów współfinansowanych środkami zewnętrznymi (100 tys. zł). 1 mln zł to planowana rezerwa ogólna. Zadłużenie na koniec 2022 roku wynosić będzie 345 mln 181 tys. zł.

ORNECIANKA POLECA
REKLAMA