"Ustawa śmieciowa" w Ornecie

"Ustawa śmieciowa" w Ornecie

Gmina

Przyjęcie przez Sejm RP w dniu 25 lipca 2011 roku nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 152, poz.897) - zwanej potocznie „ustawą śmieciową”, powoduje konieczność wprowadzenia nowych zasad gospodarowania odpadami. Ustawa wymaga by gminy stworzyły całkowicie nowy system gospodarowania odpadami na swoim terenie.

Nowy system : - wprowadzi nowe zasady odbierania, transportu, zbierania i unieszkodliwiania odpadów - w oparciu o wojewódzkie plany gospodarki odpadami które samorząd wojewódzki powinien uchwalić do 30 czerwca 2012r. , nowy system wskaże właściwe do gminy regionalne instalacje do przetwarzania odpadów - wprowadzi nowe stawki i nowe zasady poboru opłat za odpady ( tzw. „podatek śmieciowy”) - dokona zmian w sektorze firm odbierających odpady - gmina będzie organizować przetargi dla firm na odbiór tych odpadów od mieszkańców.

Nowy system musi być wprowadzony (ZACZĄĆ FUNKCJONOWAĆ) do czerwca 2013r. W związku z powyższym zamierzam: - do dnia 30.03.2012r. powołać zespół ds. przygotowania i wdrożenia nowego systemu i określić jego zadania - do dnia 30.07.2012r. przygotować i przedłożyć Radzie Miejskiej projekty uchwał, których obligatoryjność (lub fakultatywność) podjęcia określa w/w nowelizacja ustawy, - w okresie 2 miesięcy od uchwalenia przez samorząd wojewódzki Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami opracować nowy regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie Orneta oraz przedłożyć Radzie Miejskiej projekty uchwał w sprawie określenia opłat i stawek opłaty za gospodarowanie odpadami ( wysokość opłat „gminnych” zależy od rozmieszczenia regionalnych instalacji przetwarzania odpadów i poznania cen za przyjęcie odpadów do tych instalacji), - przeprowadzić bez zbędnej zwłoki postępowanie przetargowe w myśl ustawy prawo zamówień publicznych na wyłonienie podmiotu odbierającego odpady - po podjęciu przez Radę Miejską w Ornecie wszelkich niezbędnych uchwał i przygotowaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia. - przez cały okres przygotowania i wdrażania nowego systemu prowadzić kampanię rzetelnej informacji o stanie zaawansowania prac nad ostatecznym kształtem systemu.

Do czasu wprowadzenia nowego systemu i nowych zasad gospodarowania odpadami obowiązują obecne rozwiązania. Odbiór odpadów jest realizowany przez uprawnione podmioty (posiadające aktualne zezwolenia na odbiór odpadów lub od 1 stycznia 2012r. wpis do rejestru działalności regulowanej i zezwolenie na transport odpadów). Podstawą świadczenia usług przez w/w podmioty jest umowa cywilno-prawna pomiędzy uprawnionym podmiotem i właścicielem nieruchomości (władającym , zarządcą, wspólnotą, itp.). Stawki opłat za odbiór odpadów nie mogą przekraczać górnych stawek ustalonych przez Radę Miejską w Ornecie. Wysokość opłaty za odbiór odpadów określa w/w umowa.

BURMISTRZ ORNETY

ORNECIANKA POLECA
REKLAMA