Szkoła Podstawowa numer 1
reklama

Szkoła została zbudowana w 1910 roku na fundamentach dawnego zamku obronnego. Po wojnie, kiedy przybyli do Ornety pierwsi osadnicy, Polacy z okolic Grójca pod Warszawą, stało się oczywistym powołanie dla ich dzieci szkoły.

Jej organizacją zajął się pan Ignacy Kaźmierski. 15 września 1945 roku można uważać za datę rozpoczęcia funkcjonowania tej pierwszej w byłym powiecie braniewskim placówki oświatowej – Szkoły Powszechnej w Ornecie. Do szkoły uczęszczało wtedy siedemnaścioro uczniów. W połowie listopada napłynęła do Ornety fala repatriantów, wzrosła więc liczba ludności, a co za tym idzie – liczba dzieci.

SP 1 w Ornecie

Pod koniec 1945 roku uczęszczało 120 uczniów. Uczyło ich 3 nauczycieli – Ignacy Kaźmierski, Antonina Mackiewicz i Waleria Bujalska. We wrześniu 1947 roku grono pedagogiczne liczyło 12 osób. W trzynastu oddziałach uczyło się 426 uczniów. Obowiązki kierownika szkoły objął pan Władysław Wawrzyniak. W 1950 roku kierownictwo przejął pan Witold Wawrzyniak, a dwa lata później pan Tadeusz Szmajchel.


Klasa 1950 - 1957

Klasa B z rocznika 1946 - 1952

 

 

W latach pięćdziesiątych w miarę przybywania uczniów warunki pracy i nauki stawały się coraz cięższe. Uczono się na trzy zmiany. Powstała więc decyzja o budowie nowej szkoły. 7 stycznia 1963 roku nastąpił podział uczniów i nauczycieli. W Szkole Podstawowej nr 1 uczyło się wówczas 536 uczniów, pracowało 14 nauczycieli. Nowym kierownikiem został pan Jan Dylis.

Grono pedagogiczne 1958 r.

W czerwcu 1965 roku po raz ostatni szkołę kończyły klasy VII. Od następnego roku uczniowie uczyli się już w ośmioklasowej szkole podstawowej. Rok szkolny 1966/1967 rozpoczął się zmianami na stanowisku kierownika, którym została pani Jadwiga Szulc. Następna zmiana nastąpiła po dwóch latach, kiedy to w 1969 roku stanowisko objął pan Edmund Szulc. W tym czasie w szkole pracowało 20 nauczycieli i uczyło się 750 uczniów w 20 oddziałach. Rozpoczął się również remont polegający na dobudowaniu łącznika łączącego oba budynki szkolne. Prace budowlane zakończono w styczniu 1971 roku. Znacznie poprawiły się warunki pracy i nauki. Szkoła otrzymała nowe meble i pomoce naukowe. Wyposażono gabinet lekarski i dentystyczny. Biblioteka pokaźnie wzbogaciła swój księgozbiór do 950, a kadry nauczycielskiej do 28. Zastępcą kierownika szkoły została pani Stefania Leźnicka.

1 września 1975 roku, w trzydziestolecie pracy placówki, szkole nadano imię majora Henryka Sucharskiego. Została odsłonięta pamiątkowa tablica, młodzieży wręczono sztandar szkoły ufundowany przez Komitet Rodzicielski. Od tego czasu uczniowie utrzymywali kontakt z żyjącymi żołnierzami walczącymi na Westerplatte oraz szkołami noszącymi imię bohaterów tej placówki, organizowane były wycieczki na Westerplatte. 20 grudnia 1975 roku dyrektorem szkoły została pani Stefania Leźnicka, a w 1976 pan Tadeusz Łasiński. W 1982 roku zaszła zmiana na stanowisku wicedyrektora, które objęła pani Alicja Chrościcka. 27 września 1985 roku obchodzono święto czterdziestolecia istnienia placówki. W ciągu tego czasu jej mury opuściło 2494 absolwentów.

Grono pedagogiczne 1985 r.

 

Dziesięć lat później, w roku szkolnym 1995/1996 przypadł kolejny jubileusz. 23 listopada 1995 roku w Miejskim Domu Kultury odbyła się uroczystość pięćdziesięciolecia powołania szkoły. Statystyka podaje, że pracowało w niej blisko 250 nauczycieli, a jej mury opuściło 3458 absolwentów. Reforma szkolnictwa spowodowała, że po raz pierwszy w czerwcu 1999 roku szkołę podstawową kończyli uczniowie VI i VIII.

 

Na skutek likwidacji szkoły w Henrykowie i Szkoły Podstawowej nr 2 w Ornecie, 1 września 2000 roku naukę w naszej szkole rozpoczęło około 750 uczniów, zwiększyło się również grono pedagogiczne. Wicedyrektorem dla klas I- III została pani Donata Podleś. 1 września 2003 roku, w wyniku przeprowadzonego konkursu, na stanowisko dyrektora szkoły powołano panią Alicję Fijałkowską. Funkcję wicedyrektora objęły panie: Ewa Stachnik i Danuta Dolińska. Rok 2005/2006 to kolejna karta historii szkoły, która obchodziła Jubileusz 60 - lecia swojej pracy dydaktyczno - wychowawczej. W ciągu minionego czasu mury Szkoły Podstawowej nr 1 opuściło 4618 absolwentów. Zapisaną kartą historii jest też dzień 25 września 2009 roku, kiedy to naszej szkole przyznano medal PRO MEMORIA za wybitne zasługi w utrwalaniu pamięci o ludziach i czynach w walce o niepodległość podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu.