VI sesja Rady Miejskiej

7 lata 10 miesiąc temu #6911 przez ewa
COM_KUNENA_MESSAGE_CREATED_NEW
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję i zapraszam na

VI sesję Rady Miejskiej w Ornecie
w dniu 30 marca 2011 r. o godz. 16,00
w Sali Ratuszowej w Ornecie
z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie VI sesji Rady Miejskiej w Ornecie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Powołanie sekretarza obrad.
4. Propozycje zmian porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu IV sesji Rady Miejskiej.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Ornecie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
– druk 35
b) zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orneta na 2011 r. – druk 36
c) zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Orneta z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011 – druk 37
d) zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Orneta na lata 2008-2015 – druk 38
e) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lidzbarskiemu – druk 39
f) w sprawie miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Krosno gm. Orneta – druk 40
g) w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Orneta na lata 2011-2015” – druk 41
h) w sprawie zamiany nieruchomości – druk 42
7. Podziękowanie sportowcom za promowanie gminy Orneta.
8. Informacja o wynikach wyborów władz jednostek pomocniczych gminy.
9. Sprawozdanie Burmistrza z pracy w okresie między sesjami.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Pytania sołtysów i mieszkańców w sprawach dotyczących gminy.
12. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski i odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
13. Informacje i komunikaty.
14. Zamknięcie obrad.
­­­­­­

Przewodniczący Rady Miejskiej
Józef Uzar
Czas generowania strony: 0.157 s.