Ceny wywozu śmieci w Ornecie i u naszych sąsiadów

5 lata 6 miesiąc temu #13416 przez Anonim
COM_KUNENA_MESSAGE_CREATED_NEW
Orneta
§ 2.
1.Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w
§ 1 w wysokości 14,00 zł/m-c/M.
2.Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, októrej mowa w§ 1, jeżeli odpady zbierane są wsposób selektywny w wysokości 12,00 zł/m -c/M.
orneta-umig.bip-wm.pl/public/get_file_contents.php?id=256664

Pieniężno

§ 1.

Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 7,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkałej daną nieruchomość.
§ 2.
Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 14,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkałej daną nieruchomość.
pieniezno.pl/pl/news/content/1008

Gmina Braniewo
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYSOKOŚCI OPŁATY I TERMINU JEJ PŁATNOŚCI W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI.
Urząd Gminy Braniewo informuje, iż opłatę za gospodarowanie odpadami należy wnosić do 15 dnia każdego miesiąca począwszy od dnia 15 sierpnia 2013r. (za miesiąc lipiec). Wysokość wniesionej opłaty zależy od tego co mieszkaniec gminy zadeklarował w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jeżeli zadeklarowano segregację odpadów wówczas opłaty w zależności od ilości osób zamieszkałych na terenie nieruchomości kształtują się odpowiednio:
1 osoba- 11 zł. miesięcznie,
2 osoby- 18 zł. miesięcznie,
3 osoby- 23 zł. miesięcznie,
4 osoby- 30 zł. miesięcznie,
5 osób i więcej – 32 zł. miesięcznie.
Jeżeli natomiast mieszkaniec zadeklarował, iż odpady będą gromadzone w sposób zmieszany, wówczas opłaty są na poziomie:
1 osoba- 16 zł. miesięcznie,
2 osoby- 28 zł. miesięcznie,
3 osoby- 36 zł. miesięcznie,
4 osoby- 42 zł. miesięcznie,
5 osób i więcej- 47 zł. miesięcznie.
Dodatkowo informujemy, iż urząd nie będzie wystawiał faktur dla mieszańców w których będą określone wysokości opłat tak jak to dotychczas robił przedsiębiorca z którym mieszkaniec miał podpisaną umowę na odbiór odpadów.

Gmina Lidzbark Warmiński
8,50 zł za osobę miesięcznie za zbieranie odpadów komunalnych w sposób selektywny
13,50 zł za osobę miesięcznie za zbieranie odpadów komunalnych bez selekcji
odpady.gminalidzbark.com/
5 lata 6 miesiąc temu #13419 przez Artur Herbert Norbert Albert
COM_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW
§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w taki sposób, Ŝe w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują
mieszkańcy, miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi
iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty
ustalonej w § 2 lub w § 3.
§ 2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości
8,00 zł.
§ 3. Ustala się niŜszą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeŜeli
odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 5,50 zł.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilczęta.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Przewodniczący Rady
Andrzej Pańczuk
5 lata 5 miesiąc temu #13430 przez Anonim
COM_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW
OLSZTYN
Stawka opłaty w olsztyńskim systemie będzie zależała od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość.

Dla mieszkańca w budownictwie wielorodzinnym organizacja odbioru śmieci nie zmieni się. Opłatę, tak jak do tej pory, mieszkaniec będzie wnosił na rzecz wspólnoty albo spółdzielni, a ta ostatnia (wspólnota albo spółdzielnia) będzie rozliczać się z gminą. Zmianą, która warto wprowadzić, między innymi ze względu na oszczędności, jest segregacja śmieci. Za odbiór śmieci segregowanych płacimy mniej. Wszyscy!

1 osoba segregująca odpady zapłaci - 9,80 zł. miesięcznie
1 osoba niesegregująca odpady zapłaci - 14,41 zł. miesięcznie
oszczędność a skali roku - 55,32 zł.

gospodarstwo domowe, składające się z 6 osób może zaoszczędzić w skali roku - 331,92 zł.

czysty.olsztyn.eu/jak-placic-za-smieci.html
5 lata 5 miesiąc temu #13432 przez Anonim
COM_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW
BARTOSZYCE
Opłaty

Metoda i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały określone uchwałą Rady Miasta w Bartoszycach i są jednakowe dla wszystkich mieszkańców.

OPŁATY WYNOSZĄ:

DLA TERENÓW ZAMIESZKAŁYCH:

za odpady zmieszane – 14 zł. od osoby miesięcznie
za odpady zbierane w sposób selektywny – 7,50 zł od osoby miesięcznie

bip.warmia.mazury.pl/bartoszyce_gmina_mi...dpadami_komunalnymi/
Czas generowania strony: 0.300 s.