• Start
  • Witamy na ornecianka.pl
 • News
 • Forum
 • Samorząd
  • Sesja Rady Miejskiej Ornety
   Obrady Rady Miejskiej
 • Na sygnale
  • Na sygnale
   Na sygnale
 • Gospodarka
 • Kultura
 • Sport

Pt17082018

Ostatnia aktualizacja12:26:43 AM

Font Size

Cpanel

31.05 - Prowadzenie świetlicy wiejskiej w Dąbrówce

Burmistrz Ornety ogłasza
otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
 
Burmistrz Ornety ogłasza otwarty konkurs ofert mający na celu przyznanie dotacji podmiotom
prowadzącym działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji przedsięwzięcia związanego
z realizowanym przez Gminę Orneta zadaniem:
I. Zakres przedmiotowy:
1. Prowadzenie świetlicy wiejskiej w Dąbrówce jako miejsca spotkań i organizacji czasu wolnego
mieszkańców wsi – 5.000zł
II. Formy realizacji zadań:
1. Prowadzenie świetlicy wiejskiej w Dąbrówce jako miejsca spotkań i organizacji czasu wolnego
mieszkańców wsi w szczególności poprzez:
a) pomoc w rozwiązywaniu trudności w nauce,
b) wspieranie i upowszechnianie działań wspomagających rozwój i integrację społeczności na
obszarach wiejskich, w szczególności poprzez organizację alternatywnych form i miejsc spotkań
mieszkańców,
c) aktywizację społeczności lokalnej, wzmacnianie więzi lokalnej, kształtowanie pozytywnych
postaw w szczególności dzieci i młodzieży,
– kwota dofinansowania 5.000zł
Minimalne standardy świetlicy:
- zapewnienie możliwości uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych, kulturowych, rekreacyjnych,
sportowych itp. przez minimum 20 godzin tygodniowo, w lokalu udostępnionym przez
gminę Orneta,
- zapewnienie uczestnikom opieki oraz bezpieczeństwa,
- umożliwienie uczestnikom rozwoju zainteresowań i talentów,
- umożliwienie uczestnikom korzystania z internetu w miarę możliwości sprzętowych,
- pomoc w rozwiązywaniu trudności w nauce,
- w programie świetlicy należy uwzględnić zadania zmierzające do organizowania wspólnych działań
dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych, angażowania rodziców/opiekunów dzieci i młodzieży,
- nadzór w zakresie przestrzegania przez uczestników norm i zasad współżycia społecznego,
- współpraca z sołtysem, radą sołecką w zakresie prac wykonywanych na rzecz sołectwa,
III. Termin i warunki realizacji zadania
1. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie zgodnej z Rozporządzeniem Ministra
Pracy i Polityki Społecznej Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.
Dz.U. 2011 nr 6 poz. 25.
2. Zadanie winno być wykonywane w terminie: od 1 czerwca do 31 grudnia 2011
3. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi
standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.
4. Wymagany minimalny wkład organizacji 20%.
5. Na czas realizacji zadania Burmistrz Ornety użyczy nieruchomość położoną w miejscowości Dąbrówka,
na podstawie odrębnej umowy;
6. Biorący w użyczenie między innymi zobowiązuje się:
a) ponosić będzie wszelkie koszty związane z eksploatacją przedmiotu użyczenia,
b) dokonywać we własnym zakresie i na własny koszt napraw i remontów w zakresie bieżącego użytkowania
przedmiotu użyczenia,
c) utrzymywać budynek we właściwym stanie technicznym, estetycznym, sanitarnym i przeciwpożarowym,
IV. Wysokość dotacji na realizację zadań
1. W budżecie Gminy Orneta na realizację wskazanego zadania przeznaczono w 2011 r. kwotę
ujętą w pkt. I ogłoszenia. Kwota ta może ulec zmniejszeniu w przypadku przyjęcia przez Komisję
Konkursową stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem lub, gdy zaistnieje
konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn,
niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.
2. W 2010 r. udzielano dotacji na niżej wskazane zadania:
1. Miejski Klub Sportowy „Błękitni” na zadanie - Utworzenie amatorskiej drużyny piłki nożnej dla
mieszkańców miasta, sołectw gminy Orneta i udział w zawodach sportowych – 10.000zł
2. Miejski Klub Sportowy „Błękitni” na zadanie - Zorganizowanie obozu wypoczynkowego z elementami
socjoterapii dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych – 6.000zł
3. Uczniowski Integracyjny Klub Sportowy „MIG”, na zadanie - Integracja środowiska lokalnego poprzez sport
– 2.000zł
2
4. Uczniowski Integracyjny Klub Sportowy „MIG”, na zadanie - zajęcia sportowo-rekreacyjne dla osób
niepełnosprawnych – 1.000zł
5. Uczniowski Klub Sportowy „BYSTRY”, na zadanie - Zorganizowanie zajęć sportowych
i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży – 1.500zł
6. Uczniowski Klub Sportowy „BYSTRY”, na zadanie - Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży –
4.000zł
7. Stowarzyszenie Arkadia na zadanie - Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży – 2.000zł
8. Stowarzyszenie Rozwoju Miasta i Gminy Orneta „Ornecianie” na zadanie - Działania na rzecz
upowszechniania lokalnego dziedzictwa kulturowego – 6.000zł
9. CARITAS Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej Środowiskowy Dom Samopomocy w Henrykowie, na
zadanie - Działania na rzecz integracji środowisk osób niepełnosprawnych – 4.000zł
10. Orneckie Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych, na zadanie Zajęcia sportowo-rekreacyjne
dla osób niepełnosprawnych - 1.000zł
11. Szkolny Ludowy Klub Sportowy „TRAMP”, na zadanie - Zorganizowanie zajęć sportowych
i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży – 2.500zł
12. Stowarzyszenie Rozwoju Miasta i Gminy Orneta „Ornecianie” na zadanie - Prowadzenie działań na rzecz
osób starszych – 2.000zł
13. Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym na zadanie - Zajęcia sportowo-rekreacyjne
dla osób niepełnosprawnych – 3.000zł
14. Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym na zadanie - Działania na rzecz integracji
środowisk osób niepełnosprawnych – 6.000zł
V. Warunki przyznawania dotacji
1. Szczegółowe warunki przyznawania dotacji celowej na realizację zadania i tryb płatności zostaną określone
w umowie zawartej na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146).
2. Burmistrz Ornety zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu
składania ofert oraz zmiany terminu zakończenia postępowania konkursowego.
3. Burmistrz Ornety może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania
umowy w przypadku, gdy okaże się, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, a także, gdy
rzeczywisty zakres zadania odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do
czynności prawnych albo zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność
merytoryczną lub finansową oferenta.
4. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku podmiot
składający ofertę może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.
5. Ustala się wynagrodzenie wolontariusza w wysokości 7 zł za godz.(wkład własny finansowy organizacji)
6. Wynagrodzenia w złożonej ofercie nie mogą przekroczyć 30% udzielonej dotacji.
7. Ustala się wysokość stawki za uzasadnione delegacje samochodowe na 0,70 zł za 1km.
V. Termin składania ofert
Oferty należy składać do 13.05.2011 r. do godz. 15.30 w sekretariacie Urzędu Miejskim w Ornecie osobiście lub
za pośrednictwem poczty w zamkniętych kopertach z dopiskiem
„Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „nazwa zadania”.
O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty w sekretariacie lub data stempla pocztowego.
VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty
1. Do konkursu mogą przystąpić organizacje prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego, określone
w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku i publicznego wolontariacie (Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146).
2. Oferty realizacji zadania publicznego należy sporządzić według wzoru określonego w załączniku nr l do
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. Dz.U. 2011 nr 6 poz. 25.
w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru
sprawozdania z wykonania tego zadania.
Wzory oferty i sprawozdania można odebrać w Urzędzie Miejskim w Ornecie , przy ul. Plac Wolności 26
– pokój Nr 9.
Powyższe dokumenty dostępne są również na stronie http://www.orneta-umig.bip-wm.pl w zakładce
„kontakty i współpraca”
3. Oferta winna zawierać:
a) szczegółowy zakres rzeczowy zadania proponowanego do realizacji zawierający opis planowanego działania,
b) informacje o terminie i miejscu realizacji zadania,
c) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
d) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,
e) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania,
f) informację o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych na realizację danego zadania
z innych źródeł (minimalny wkład własny organizacji 20%),
g) aktualny statut podmiotu składającego ofertę,
h) oświadczenie o terminowym rozliczeniu się przez podmiot składający ofertę .
i) aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczący statusu prawnego podmiotu
składającego ofertę i prowadzonej przez niego działalności,
3
j) sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu za 2010 rok lub - w przypadku
dotychczasowej krótszej działalności - za okres tej działalności,
k) ankietę do Orneckiego Banku Organizacji Pozarządowych
4. Wybór oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
a) ilością osób objętych realizacją planowanego zadania,
b) posiadanie przez podmiot składający ofertę odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału kadrowego,
ekonomicznego i rzeczowego,
c) zgodność oferty ze statutem i innymi dokumentami źródłowymi dotyczącymi podmiotu składającego ofertę,
d) osiągnięcia i doświadczenie podmiotu składającego ofertę w realizacji proponowanego lub podobnego
projektu,
e) rodzaj i celowość planowanych kosztów, w tym wielkość i celowość wnioskowanej dotacji, jak również
wkładu własnego i środków pochodzących z innych źródeł, także w porównaniu z możliwymi do uzyskania
efektami merytorycznymi i rzeczowymi,
f) posiadanie niezbędnych zezwoleń, upoważnień i decyzji, jeżeli są wymagane przepisami prawa lub innymi
przepisami i zasadami dotyczącymi rodzaju działalności lub proponowanego zadania,
g) rzetelność i terminowość wykonywania i rozliczania dotychczasowych zadań finansowanych z budżetu
Gminy Orneta
h) Celowość oferty oraz zgodność zakresu rzeczowego oferty z polityką Urzędu Miejskiego w Ornecie.
5. Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletne, co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji,
a także oferty złożone po terminie pozostają bez rozpatrzenia.
6. Złożone oferty rozpatrzy Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Ornety w terminie
do dnia 31.05.2011 r.
7. Konkurs rozstrzyga Burmistrz Ornety, który dokonuje wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadania.
Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej http://www.ornetaumig.
bip-wm.pl
8. Konkurs zostanie rozstrzygnięty, jeżeli zostanie zgłoszona przynajmniej jedna oferta.
9. Zadanie może zostać zlecone kilku podmiotom, w zależności od ich możliwości organizacyjnych
i ekonomicznych.
10. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.
11. Od rozstrzygnięcia konkursu oferentom nie przysługuje odwołanie.
VII. Informacje dodatkowe
1. W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Burmistrza Ornety z wyżej
podanych przyczyn, Burmistrz może zarezerwowane środki przeznaczyć na realizację zadania w innym trybie,
przewidzianym w obowiązujących przepisach prawa.
2. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa zawierana
pomiędzy Burmistrzem Ornety a wyłonionym w konkursie podmiotem.
3. Wyłoniony podmiot jest zobowiązany zamieszczać we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania
(plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach,
wykazach sponsorów, informacji o tym, że zadanie jest dotowane przez Urząd Miejski w Ornecie.
4. Nie będą przyznawane dotacje na realizację bieżących zadań statutowych organizacji pozarządowych i innych
podmiotów. Dotacje nie będą przyznawane również na wydatki nie związane bezpośrednio z realizacją danego
zadania.
5. Podmiot, który otrzyma dotację z budżetu Gminy Orneta jest zobowiązany do:
a) poddania się kontroli i ocenie realizacji zadania,
b) składania sprawozdań z realizacji zadania,
c) wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,
d) dostarczenia na wezwanie oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa
wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji
z nią związanej.
6. W rozliczeniu dotacji nie będą uwzględniane dokumenty finansowe wystawione przed datą zawarcia umowy.
7. Nadzór nad realizacją zadania powierza się pracownikowi Urzędu Miejskiego ds. kultury i oświaty.
8. Oferty dotyczące zadania :
można konsultować w Urzędzie Miejskim, Kamieniczka C – Hanna Glińska-Szmatowicz, tel.(055) 22 10 229
w godz. 7.30- 15.30,
Szczegółowa treść ogłoszenia znajduję się na stronie internetowej http://www.orneta-umig.bip-wm.pl
i tablicach ogłoszeniowych Urzędu Miejskiego w Ornecie oraz u Pełnomocnika Burmistrza
ds. Organizacji Pozarządowych.
comments

Dodaj komentarz

Wydawca portalu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zgodność z prawdą podawanych przez użytkowników informacji i prezentowane przez nich opinie, a także za ewentualne skutki będące następstwem stosowania się do prezentowanych na stronie komentarzy. Za publikowane na portalu komentarze, wyłączną odpowiedzialność ponoszą ich autorzy. Wydawca i redakcja portalu informują, że w żaden sposób nie ingerują w treść wypowiedzi umieszczanych przez użytkowników w komentarzach. Komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu i w żaden sposób nie odzwierciedlają poglądów prezentowanych przez właścicieli i administratorów. Zastrzegamy sobie prawo do usuwania komentarzy sprzecznych z prawem oraz treści powszechnie uznanych za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady Netykiety.

Uwaga - zarejestrowani użytkownicy nie muszą wpisywać zabezpieczenia przed spamem.

Kod antyspamowy
Odśwież

Komentarze   

0 #3 świnka 2011-09-27 12:56
Miało być inaczej - jest tak samo jak było. Świnie jest ciężko odpędzić od koryta.
Cytować
0 #2 żałosny króliku 2011-09-27 11:23
załóż stowarzyszenie i zrób coś. jeżeli zauważysz nieprawidłowośc i rozstrzygnięcia konkursu - zbadaj to!!! Już widzę, jak za taką kasę wszyscy biegną by tym się zajmować. Kasy starczy na opał i prąd. reszta za darmo. ja bym w się w to nie pierdzieliła, więc podziwiam wolontariuszy co za friko się tym bawią i nie komentuję, bo pojęcia nie mam o prowadzeniu świetlicy i o stowarzyszeniu. królika BOLI, BO PEWNIE BYŁ PUPILKIEM BYŁEGO BURMISTRZA. Skończysz jak ten królik z kawałów, co nim niedźwiedź sobie podcierał :)
Cytować
0 #1 królik 2011-09-21 12:17
Po co ogłaszać konkursy jeśli było wiadome że wygra stowarzyszenie sołtysa Dąbrówki - pupilka Burmistrza Ornety :-| Przy prywatyzacji świetlicy w Bażynach wygra stowarzyszenie radnego Ferenca - pupilka Burmistrza Ornety.
Cytować

Zobacz także

Promotion