• Start
  • Witamy na ornecianka.pl
 • News
 • Forum
 • Samorząd
  • Sesja Rady Miejskiej Ornety
   Obrady Rady Miejskiej
 • Na sygnale
  • Na sygnale
   Na sygnale
 • Gospodarka
 • Kultura
 • Sport

Pt17082018

Ostatnia aktualizacja12:26:43 AM

Font Size

Cpanel

Inwestycje

Inwestycje drogowe w naszej gminie

25 sierpnia Burmistrz Ornety podpisał umowy na dofinansowanie dwóch projektów planowanych do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na oba projekty Gmina Orneta otrzymała dofinansowanie w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowalnych. Pierwszy projekt „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KLASY L NR 115008 ORAZ MOSTU DROGOWEGO PRZEZ RZEKĘ DRWĘCĘ WARMIŃSKĄ” swoim zakresem obejmuje przebudowę istniejącego odcinka drogi gminnej od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 513 w Klusajnach do kościoła we wsi Bogatyńskie, wraz z obiektem mostowym, budowę chodnika, przebudowę przepustów oraz zjazdów. Realizację projektu zaplanowano na lata 2016-2019. Całkowity koszt projektu to 3 215 600,02 PLN, w tym dofinansowanie 2 046 085,00 PLN.

Drugi projekt „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 115012N NA ODCINKU KM OK. 0+750 DO KM 2+008 W MIEJSCOWOŚCI KROSNO - ETAP III” przewiduje przebudowę odcinka drogi, poprzez wykonanie podbudowy, odwodnienie pasa drogowego, położenie nowej nawierzchni oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. Projekt zostanie zrealizowany w latach 2016-2019. Jego całkowity koszt to 1 128 765,53 PLN, a dofinansowanie 718 233,00 PLN.

Gmina Orneta w porozumieniu z Powiatem Lidzbarskim zrealizuje projekt "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 1397N (NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ DW 507 ORNETA - HENRYKOWO - PIENIĘŻNO, DO WIADUKTU KOLEJOWEGO OLSZTYN -BRANIEWO)", na który Powiat, podobnie jak Gmina uzyskał dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach projektu zostanie przebudowany odcinek drogi powiatowej nr 1397N wraz z infrastrukturą towarzyszącą, tj. wykonanie zjazdów, przepustów, oznakowania poziomego i pionowego, progu zwalniającego i barier ochronnych. Koszt całkowity projektu po przeprowadzeniu procedury przetargowej i wyborze wykonawcy przez Powiat wyniesie 513 891,14 PLN, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 317 444,00 PLN, natomiast wkład Powiatu i Gminy wyniesie po 98 223,57 PLN.

Remont linii nr 221 Gutkowo-Orneta-Braniewo

 

We wtorek 4 listopada w Braniewie władze województwa i przedstawiciele PKP Polskich Linii Kolejowych będą rozmawiać o przyszłości kolei w naszym regionie. Omówione zostaną strategiczne inwestycje, w tym planowane remonty linii kolejowych, m.in. linii nr 221 Gutkowo-Orneta-Braniewo. Samorząd województwa reprezentować będzie marszałek Jacek Protas, PKP PLK - Maciej Kaczorek, dyrektor Biura Planowania Strategicznego oraz Ireneusz Merchel, dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Olsztynie.

Unia Europejska w nowej perspektywie stawia na kolej, jako przyjazny środowisku i bezpieczny sposób transportu, dlatego przychylnie podchodzi do inwestycji w infrastrukturę kolejową. Dzięki temu w nadchodzącej perspektywie finansowej remontowane będą aż cztery ważne arterie komunikacyjne w regionie: linia nr 38 Ełk-Korsze z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, linie nr 219 Szczytno-Pisz-Ełk oraz nr 216 Olsztyn-Działdowo z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, a także linia nr 221 Gutkowo-Braniewo z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury. Tory łączące stolicę województwa z Braniewem mają 87 km długości. Linia przebiega przez Dobre Miasto, Ornetę, Lubomino i Pieniężno. Jej stan pozostawia wiele do życzenia, ponad 70 proc. wymaga remontu. To sprawia, że pociągi mogą poruszać się tu z maksymalną prędkością 60 km/h. Po modernizacji pojadą z prędkością 90 km/h, a czas podróży skróci się o 45 min (teraz tę odległość pokonuje się w 2 godziny).

Przebudowane zostaną również obiekty inżynieryjne, perony oraz budynki kolejowe wzdłuż trasy. Koszt rewitalizacji linii szacuje się na 220 mln zł. Inwestycja skróci czas podróży mieszkańców miejscowości położonych na linii do pracy, szkoły czy instytucji kultury. Otworzy również nowe możliwości podróżowania gościom z obwodu kaliningradzkiego, którzy ze względu na mały ruch graniczny coraz chętniej odwiedzają nasz region.

Spotkanie odbędzie się w Hotelu Warmia przy ul. Gdańskiej 18 we wtorek 4 listopada o godz. 15.00.

Fot - ZHP Orneta

"Tu na razie jest ściernisko, ale będzie San Francisco…"

Mało kto z Ornecian wierzył, że przedwyborcze mrzonki Ireneusza Popiela o strefie przedsiębiorczości kiedykolwiek się zmaterializują. Nie ukrywam, że ja także z dużym dystansem podchodziłam do tego pomysłu. Jak się na szczęście okazało nie miałam racji.

Dzisiaj Zarząd Województwa podjął decyzję o dofinansowaniu uzbrojenia terenów inwestycyjnych w Ornecie z projektu "Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ul. Przemysłowej w Ornecie” Wartość projektu: 11 052 428,41 zł Wnioskowana kwota dofinansowania: 8 823 940,61zł

Przedmiot projektu: Przygotowanie terenów inwestycyjnych, zlokalizowanych w południowo-wschodniej części Ornety; budowa elementów infrastruktury technicznej: sieci uzbrojenia podziemnego, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, sieci telekomunikacyjnej i dróg dojazdowych do tych terenów. Powierzchnia strefy przedsiębiorczości - 20,92 ha (6 działek inwestycyjnych).

Przypomnijmy, że 30 maja br. Gmina Orneta złożyła do Departamentu Wdrażania Programów Operacyjnych Ministerstwa Gospodarki wniosek na zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ul. Przemysłowej w Ornecie”, który został zaakceptowany do dofinansowania. Podpisanie umowy POIG.06.02.02-00-074/1 odbyło się 13 października. Celem głównym projektu jest stworzenie przedsiębiorstwom korzystnych warunków do inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie gminy Orneta poprzez kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ul. Przemysłowej w Ornecie. Ministerstwo Gospodarki przyznało Gminie Orneta dofinansowanie projektu "Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ul. Przemysłowej w Ornecie" w kwocie 561 850,00 zł natomiast wartość całego projektu to kwota 661 000,00 zł. Dofinansowanie otrzymało 8 projektów z całej Polski, z tego dwa z województwa warmińsko - mazurskiego.

Przedmiotem wniosku było wykonanie następujących działań studyjno –koncepcyjnych:

- opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego zawierającego kompleksowe badania geotechniczne i koncepcję zagospodarowania terenu,

- opracowanie raportu oddziaływania na środowisko,

- opracowania Studium Wykonalności,

- opracowanie dokumentacji technicznej i projektowo-budowlanej związanej z uzbrojeniem terenu pod inwestycje.

Orneta czeka na inwestorów i ma Strefę Przedsiębiorczości

Osiemnaście działek inwestycyjnych zlokalizowanych na obrzeżach Ornety to efekt projektu unijnego o wartości 7,5 mln zł wspartego środkami regionalnego programu operacyjnego. Dzięki kompleksowemu przygotowaniu terenu oraz modernizacji drogi wojewódzkiej 513 w kierunkach do Pasłęka oraz Lidzbarka Warmińskiego miasto liczy na większe zainteresowanie firm. Ponad 21 ha terenów inwestycyjnych Strefy Przedsiębiorczości w drodze przetargów będzie oferowane inwestorom. Działki pod inwestycje są w pełni uzbrojone w sieci wodociągowe kanalizację sanitarną i deszczową oraz kanały teletechniczne. Całość spina nowowybudowany układ drogowy strefy. Wykonano także oświetlenie LED całego terenu strefy. Uroczystość otwarcia strefy rozpocznie się 2 października o godz. 10:00 przy ulicy Przemysłowej w Ornecie. Weźmie w niej udział marszałek województwa Jacek Protas.

 

Orneta na "dotacjach"

Coraz bardziej widać w gminie Orneta że Polska jest w UE. Pierwszymi beneficjentami unijnej pomocy byli nasi rolnicy którzy wykorzystują szansę na modernizacje swoich gospodarstw. Sporo środków pozyskał także nasz samorząd.  Również orneccy przedsiębiorcy skutecznie pozyskują unijne dofinansowanie na nowe inwestycje z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury. Jako przykłady efektywnego pozyskiwania środków finansowych na rozwój orneckich firm możemy podać:

Zakład Stolarski "STOLBAR" Bartosz Chrząszcz na projekt "Wzmocnienie pozycji rynkowej firmy "STOLBAR" w Ornecie poprzez zakup maszyn stolarskich i środka transportu" otrzymał 18 450 zł.

AN-TER Spółka Jawna - Fijarczyk i Spółka z działania "1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa" uzyskała dofinansowanie w wysokości 1 499 765 zł na projekt "Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa AN-TER poprzez inwestycje umożliwiające zwiększenie ilości i jakość produkcji"

Następnym przykładem może być pan Kogowski który otrzymał 1 493 000 zł na projekt "Utworzenie Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów oraz rozbudowa warsztatu w Ornecie" z tego samego działania co firma pana Fijarczyka. Wcześniej pan Kogowski otrzymał wsparcie w wysokości 89 760,55 zł na Zakup nowoczesnej, w pełni zautomatyzowanej, hydraulicznej platformy do ratownictwa drogowego, holowania i transportu samochodów i innych pojazdów na podwoziu IVECO.

Kolejnym przykładem jest Firma Handlowo-Usługowa "Eden" Piotr Butkiewicz. Z działania "2.1.1 Baza noclegowa i gastronomiczna" na projekt "Zakup wyposażenia w celu uruchomienia nowego hotelu z restauracją w Ornecie" otrzymała dofinansowanie w wysokości ponad 662 221 zł.

Młyńska Struga w "przebudowie" za ponad 2 mln zł.

W Bażynach trwają prace przy inwestycji "Odtworzenie - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta rzeki Młyńska Struga, m. Bażyny, woj. warmińsko-mazurskie". Zadanie jest współfinansowane ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 , działanie 125 Schemat II Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi. Wartość kontraktu to 2 266 191,69 zł. Inwestycje wykonuje firma Zakład Projektowo - Wykonawczy H-BUD Hieronim Szukalski z Sopotu. 

Celem przedsięwzięcia jest likwidacja zagrożeń jakie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia może stwarzać podmywanie skarp i nasypów przez rzekę Młyńska Struga, na odcinku od km 13+350 do km 15+000, oraz zły stan techniczny jazu w km 13+350, stwarzający możliwość wystąpienia awarii budowlanej. Podczas opracowywania projektu wzięto po uwagę, że na dzień dzisiejszy istnieje zwiększone ryzyko osunięcia się skarp przy kościele we wsi Bażyny oraz wzdłuż nasypu drogowego od km 14+410 do km 14+480 rzeki Młyńska Struga.


Osiągnięcie tego celu możliwe jest przez:
- miejscowe obniżenie dna oraz umocnienie koryta rzeki na odcinku od km 13+350 do
km 15+000,
- zabezpieczenie skarp rzeki przy kościele we wsi Bażyny od km 13+650 do km
13+710, oraz przy drodze od km 14+410 do 14+480,
- przebudowę jazu w km 13+350 na bystrze kamienne.

Cała inwestycja obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z odtworzeniem- kształtowaniem przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta rzeki Młyńska Struga, m. Bażyny, woj. warmińsko-mazurskie polegających na:

-Wykonaniu robót przygotowawczych - karczowania, w tym: wykoszenie porostów, mechaniczne ścinanie drzew, karczowanie pni, wywóz i składowanie dłużyc, gałęzi i karpiny,

-Zabezpieczeniu rurociągów i kabli w miejscach kolizji, w tym: wykopanie dołów próbnych dla zlokalizowania uzbrojenia podziemnego, montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń energetycznych, telekomunikacyjnych i rurociągów,

-Wykonaniu robót ziemnych, w tym: roboty pomiarowe, wykopy mechaniczne i ręczne, plantowanie mechaniczne i ręczne urobku z wykopów na skarpach,

-Wykonaniu robót umocnieniowych, w tym: umocnienie koryta rzeki kiszką faszynową, umocnienie koryta materacami gabionowymi, ułożenie koszy gabionowych przy skarpie nasypu drogowego, darniowanie skarp z humusowaniem i obsiewem, umocnienie skarp przy wylotach kolektorów deszczowych i sanitarnych brukiem z kamienia obrobionego, odmulenie ręczne dna rowów, umocnienie ujściowych odcinków rowów,

-Remoncie jazu w km 13+350, w tym: a)Roboty tymczasowe - wyrównanie terenu pod drogę tymczasową, wykonanie drogi tymczasowej, wbicie tymczasowych ścianek szczelnych, wykop kanału obiegowego, wykonanie grodzy z worków z piaskiem, pompowanie wody z wykopu, wykonanie ogrodzenia placu zaplecza budowy z bramą, b)Roboty rozbiórkowe konstrukcji jazu - demontaż zasuw i mechanizmów wyciągowych, wykucie z muru prowadnic i ław zamknięć, rozbiórka mechaniczna konstrukcji żelbetowych jazu z wywiezieniem i składowaniem złomu oraz gruzu, c)Roboty konstrukcyjne - skucie betonu ze ścian i płyty dennej jazu z wywiezieniem i składowaniem gruzu, wbicie ścianek szczelnych z grodzic, wykonanie konstrukcji jazu, oczepów ścianek szczelnych i bystrza, wykonanie narzutu kamiennego w dnie bystrza z montażem głazów kamiennych pokrycie powierzchni betonowych odpowietrznych i odwodnych środkiem hydroizolacyjnym, montaż kładki i barierek, malowanie konstrukcji stalowych farba antykorozyjną, wykonanie i założenie szandorów, ułożenie korytek ściekowych, d) Roboty wykończeniowe - rozbiórkowe - demontaż tymczasowych ścianek szczelnych, rozebranie drogi tymczasowej i ogrodzenia z bramą, zasypanie kanału obiegowego z obsianiem terenu,

-Zagospodarowaniu terenu, w tym: wykonanie chodnika z kostki brukowej wzdłuż nasypu drogowego, zagospodarowanie pomelioracyjne gruntów metoda pełnej uprawy z wysiewem wapna nawozowego na terenie płaskim,

Projekt budowlany opracowany przez Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska Biprowodmel Sp. z o. o z Poznania

Opracowano na podstawie projektu wykonawczego i ogłoszeń przetargowych.

Strefa Przedsiębiorczości - cd....

alt

Ministerstwo Gospodarki przyznało Gminie Orneta dofinansowanie projektu "Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ul. Przemysłowej w Ornecie" w kwocie 561 850,00 zł natomiast wartość całego projektu to kwota 661 000,00 zł. Dofinansowanie otrzymało 8 projektów z całej Polski, z tego dwa z województwa warmińsko - mazurskiego.

źródło - orneta.pl

Będzie więcej środków na pożyczki i poręczenia dla firm

O blisko 21 mln zł zwiększy się kapitał funduszy pożyczkowych i poręczeniowych finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Pieniądze, które mogą wspomóc rozwoju małych i średnich firm, rozdzielać będzie kilka instytucji z regionu. - Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe są bardzo dobrymi narzędziami pobudzania przedsiębiorczości. W odróżnieniu od dotacji przedsiębiorcy muszą zwrócić pożyczone pieniądze, ale dzięki temu więcej firmy może skorzystać z pomocy. Do tej pory tempo udzielania pożyczek okazało się trzykrotnie wyższe niż zakładaliśmy, dlatego zdecydowaliśmy się przeznaczyć kolejne środki właśnie na tego typu wsparcie – mówi marszałek Jacek Protas. Największa część środków dokapitalizuje fundusze pożyczkowe. Blisko 15 mln zł trafi do Działdowskiej Agencji Rozwoju, Fundacji Rozwoju Regionu Łukta, Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Gołdapi, Fundacji Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka, Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA oraz Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Pieniądze wspierać będą głównie wydatki inwestycyjne mikro, małych i średnich firm. Ponad 6 mln wesprze akcję poręczeniową, co z kolei ułatwi przedsiębiorcom dostęp do kredytów i pożyczek. Podziałem dodatkowych środków zajmą się fundusze poręczeń kredytowych przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT oraz Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA, a także Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe. Liderem konsorcjum jest Działdowska Agencja Rozwoju.

Strefa Przedsiębiorczości w Ornecie

30 maja br. Gmina Orneta złożyła do Departamentu Wdrażania Programów Operacyjnych Ministerstwa Gospodarki wniosek na zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ul. Przemysłowej w Ornecie”.
Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Priorytet 6. Polska Gospodarka na rynku międzynarodowym, działanie 6.2.2 Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych.
Celem głównym projektu jest stworzenie przedsiębiorstwom korzystnych warunków do inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie gminy Orneta poprzez kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ul. Przemysłowej w Ornecie.
Przedmiotem projektu będzie wykonanie następujących działań studyjno –koncepcyjnych:
-    opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego zawierającego kompleksowe badania geotechniczne i koncepcję zagospodarowania terenu,
-    opracowanie raportu oddziaływania na środowisko,
-    opracowania Studium Wykonalności,
-    opracowanie dokumentacji technicznej i projektowo-budowlanej związanej z uzbrojeniem terenu pod inwestycje.
Projekt mógłby sfinansować dokumentację niezbędną do działań inwestycyjnych. W najbliższej przyszłości Gmina Orneta będzie ubiegała się o środki na dofinansowanie wykonania uzbrojenia terenu inwestycyjnego ze źródeł Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 w ramach Poddziałania 1.1.10 Przygotowanie stref przedsiębiorczości. Poddziałanie może finansować tworzenie stref przedsiębiorczości. W wyniku tego uzbrojone działki będą sprzedawane potencjalnym przedsiębiorcom w formule przetargu zgodnego z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych i Ustawą o gospodarce nieruchomościami.
Poprzez realizację powyższych projektów nastąpi wzrost atrakcyjności inwestycyjnej gminy Orneta, wzrost zatrudnienia, wzrost dochodów gminy z tytułu sprzedaży terenów i podatków od nieruchomości, przyciągnięcie do miasta inwestorów.

źródło - UM Orneta

 

632 486,81 zł dla Przemysłowej 9

Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe z Warmii i Mazur uzyskały środki na modernizacje bloków. Fundusze z Regionalnego Programu Operacyjnego popłyną do Olsztyna, Ornety, Działdowa, Węgorzewa oraz Bartoszyc. - To już kolejna pula środków przeznaczona na poprawę warunków technicznych budynków, które powstały w technologii wielkiej płyty. Jako jedno z niewielu województw zdecydowaliśmy się na wsparcie tego typu inwestycji z funduszy unijnych. Dzięki temu nasze osiedla zyskują przyjazny, estetyczny wygląd – komentuje marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Jacek Protas.

Dzięki oszczędnościom z poprzedniego konkursu zarząd województwa zdecydował dziś o wsparciu ośmiu projektów.

Dofinansowanie uzyskały:

 • wspólnota mieszkaniowa Nieruchomości w Olsztynie „Poprawa warunków technicznych budynku przy ul. Dworcowa 31 w technologii wielkiej płyty” - 929 563,07 zł
 • wspólnota mieszkaniowa przy ul. Jagiellońskiej 12 w Olsztynie „Docieplenie ścian zewnętrznych wraz z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Jagiellońskiej 12 w Olsztynie” - 999 969,22 zł,
 • wspólnota mieszkaniowa Nieruchomości w Ornecie „Remont budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Przemysłowa 9 i 9A” - 632 486,81 zł ,
 • spółdzielnia mieszkaniowa Kormoran w Olsztynie „Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. gen. Z. Berlinga 10 w Olsztynie” - 141 954,96 zł,
 • wspólnota mieszkaniowa ul. Dworcowa 38 „Rewitalizacja 2 wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych na ulicy Dworcowej 38 i Cichej 3A poprzez wymianę i modernizację dźwigów osobowych wind oraz instalacji gazowej” - 508 281,30 zł,
 • spółdzielnia mieszkaniowa w Działdowie warunków technicznych oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynków przy ul. Norwida 15, 17, 19, 21 znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Działdowie" - 999 531,97 zł,
 • wspólnota mieszkaniowa nieruchomości w Węgorzewie ,,Termomodernizacja i modernizacja budynku WM - Kajki 4 w Węgorzewie zrealizowanego w technologii wielkiej płyty” - 393 722,18 zł,
 • wspólnota mieszkaniowa ul. Wyszyńskiego 1 w Bartoszycach „Poprawa warunków technicznych oraz jakości życia mieszkańców budynku przy ul. Wyszyńskiego 1 w Bartoszycach” - 465 396,01 zł.

Zobacz także

Promotion